Career Tips

Paano maiwasan ang pagkabalisa at stress sa trabaho

Walang perpektong lugar ng trabaho. Hindi ito umiiral. At hindi maiiwasang makatatagpo ka ng isang pabayang kasamahan sa trabaho. Ngunit, huwag mainis o mabahala. Maaaring iiwas ang sarili mula sa stress na kanyang maaaring idulot. Paano maiiwasan ang sa trabaho stress: Huwag magpaapekto nang lubusan – Mahirap man, sikaping hindi pansinin at mabahala sa kawalan ng aksyon ng pabayang katrabaho

Continue reading

How to Get a Job Abroad

Are you wondering why your applications for work abroad are not answered by recruiters? You were probably called for the first interview but never came back for the second to get the job. Now, you wonder if you can really work abroad to earn more for your family. You will doubt yourself even more, especially since some applicant can only

Continue reading

Mga Paraan Upang Hindi Kabahan sa Interview

Ang interview ay isang paraan upang magkakilala ang kandidato sa trabaho at employer at maintidihan ang isa’t-isa na maaaring magkapareho upang mas maging swabe ang trabaho. Kapag pumipili ng isang trabaho, siguraduhing akma ka para sa trabaho, alam mo ang hinahanap nito sa’yo, at ang iyong mga training at edukasyon ay inihanda ka para sa pagkakataong ito. Kung sakto sa

Continue reading

Mga Subok na Paraan ng Pakikisama sa Isang “Bad Boss”

Mapipili mo ang iyong kaiibiganin, mapapangasawa, maging ang iyong hairdresser o doktor subalit hindi ang iyong magiging boss. At nariyang makatatagpo mo ang tinatawag na bad boss, maaaring sa trabaho sa barko, mamahaling hotel resort, mga health institution o saan man, na magpapabigat na iyong buhay sa trabaho. Kung kasalukuyan kang nakikisama sa nasabing boss, katuwang mo ang bilang ng

Continue reading

Mga Paraan Upang Makamit ang Trabaho sa Kabila ng Limitadong Karanasan

Kinahaharap mo ba ang karaniwang problema nang pagkabigong makuha ang partikular na trabaho dahilan sa kakulangan ng angkop na karanasan, gayon din ang kabiguang makamtan ang pangangailangang ito? Huwag mangamba sa kawalan nito. Tandaan na ang hinahanap sa aspekto ng karanasan para sa isang trabaho ay maaaring magbago kaya’t huwag maramdaman ang kakulangan. Naghahanap ang mga recruiter ng mayroong karanasan

Continue reading

Paano Lilinangin ang Iyong “Soft Skills” Upang Umunlad sa Iyong Karera

Minsan ka na bang nagwari sa dahilang kung bakit ang ibang kasamahan mo sa trabaho na sa iyong palagay ay kasinghusay mo naman ang madalas na nabibigyang pabor? Ito’y dahil sa kanilang tinatawag na soft skills. Ang soft skills ay hindi lamang laging patungkol sa pagkakaroon ng nakahahalinang ngiti, kaaya-ayang aura, at pagiging palakaibigan. Hindi rin naman ito tungkol sa

Continue reading

Paano Makikibagay sa Multi-cultural na Paligid ng Trabaho Abroad

Masasabing matagumpay ang multi-culturalism o pagkakaroon ng iba’t ibang kultura kung bawat isa ay matiwasay na nagtatrabaho at namumuhay nang magkakasama habang malayo sa kani-kanilang pinanggalingan. Isa itong pangangailangan sa bumibilis na globalisasyon. Bilang Pilipino na nagtatrabaho abroad, kinakailangang iyong maunawaan ang mga paraan na makatutulong upang makaangkop sa pangangailangan sa trabaho at uri ng pamumuhay abroad. Bilang propesyonal na

Continue reading

“Tell me about yourself” is a favourite interview remark. So how do you respond?

Why “tell me about yourself” is so hard to answer The question can really confuse job candidates who wonder how to summarize a 10 or 15 year career into a short interesting answer.  Uncertain about exactly what the hiring manager is looking for, candidates sometimes go through their resume point-by-point or ramble on about their achievements through school, family, hobbies

Continue reading